X
تبلیغات
آموزش خط و زبان پهلوی
11:18   پت نام داتار یزدان

آفرین بر روان فـردوسـی

         آن همایون نژاد فرخنـده

 

اونه استادبودوماشاگـرد

         اوخداونــدبودومابنـده

 

 

این پست همیشه ماندگاراست. خواهش میکنم به خواندن واژگان بپردازید....

 

دوشنبه سی ام آبان 1390به قلم: آذین ™      
20:25   درس سه یا به زبان پهلوی (سی)

(خواندن زبان پهلوی)

به نام یزدان

درزمان های باستان(کلمه ی خدا،خداوند)وجودنداشته وبه جای کلمه ی خدامی گفتند.

یزدان.واین کلمه بسیاررایج بوده است..

در زبان فارسی =====> به نام یزدان

در خواندن پهلوی =====> به جای (به)می گفتند پَت

 پَت به معنای پدیدار . پدیده می باشد.

و نام همان نام خوانده می شده.که بدین صورت خوانده می شود:

پَت  نام ِ   یزدان

 

به این جمله دقت کنید: 

درزبان فارسی=====>کوهِ بلندودشت فَراخ

شیوه خواندن پهلوی===>

            کُوفی   بُورز اُو  دَشتی  فراخو 

مهم:

حرف((د))که زیرکلمه(( ت ))آمده،گاهی اوقات صدای(( ِ)) وگاهی اوقات صدای((ی))می دهد.بستگی به جمله دارد.

 

(نوشتن حروف روی خط)

  

                                              

نکته:

مابقیه حروف که شبیه به اینهامی باشدنیزمانندحروف مشابه نوشته میشود.

 

واژه جدید:

اولین دستگاه چاپ فارسی در جهان در کشور ترکیه تاسیس شد.

اسم شهر کوفه از زبان پهلوی گرفته شده است.

کوف، کوفه= کُپه ، به معنای کوه کوچک می باشد.

چاچ : نام شهری در زمان ایران باستان که کمان های خوب می ساختند. و در زبان عربی که حروف چ نداشتند به این شهر شاش میگفتند که بعدها به تاشکند معروف شد..

ژاژ: گیاهی است که شتر می جود و دور می اندازد. مانند آدامس.

شطر: شهرها

بغ: (بگداد) به معنای بزرگ . و از جمله اسمهای یزدان به شمار میرفته است و شهر بغداد از زبان پهلوی گرفته شده . به معنای خداداد یا بزرگ داد...

 

 

 

 

هنرجویان گرامی.. این سه درس را بسیار تمرین کنید. چرا که ازدرس چهارم به بعد جمله خوانی و ضمایر به آن اضافه میشود. و درسها سنگین ترمیگردد.

با سپاس آذین.

 

 

 

جمعه چهارم آذر 1390به قلم: آذین ™      
18:33   درس دو یا به زبان پهلوی (دوو)

آموزش الفبای پهلوی

 

هنرجویان گرامی ام خواهش میکنم،این حروف را فراگرفته و چندین اسم ایرانی که تنها از این حروف استفاده شده باشد. تمرین کنید...

شاد باشید....


"واژه نامه"

پَت درود---> بدرود

شاد بوت  ---> شادباشید

پِروُچ بوت  ---> پیروزباشید

اوُتان کیشور---> کشورتان آباد

آپادان ---> آباد-آبادانی

فِرَزَندانی اِران---> فرزندان ایران

وِهروُچ کار---> به روزگار

اِرانی آپاتان رات --->برای آبادانی ایران

توُخشیش اَپایِت ---> کوشش نمایید.

دانیشین اَپایِت ---> دانش داشته باشید.

وِنیشنی اَپایِت ---> بینش داشته باشید.

اوشاتی بدرود---> شادباشید وبه تن درستی

 

جمعه چهارم آذر 1390به قلم: آذین ™      
17:51   درس یک یا به زبان پهلوی (ایوک)

درزبان زرتشتی باستان(یازبان آریایی ها)

به سلام میگفتند،درَوَت (به معنای تن درستی)

به زبان پهلوی می گفتند، درُت

ودرزبان فارسی قدیم، درُد خوانده می شده

وزبان امروزی ما، درود (به معنای تن درستی یاسلام)

به این جدول نگاه کنید:

درَوَت 

درُت ---> دروست ---> درست 

       ---> دراست(در زبان روسی)

         ---> ژوست(درزبان فرانسه)

            ---> جاست(درزبان انگلیسی) 

درُد

درود

 

به این کلمات نگاه کنید:

(جاست، ژوست، دراست) که درزبانهای فرانسوی،انگلیسی وروسی به کاربرده می شود،ریشه ازکلمه دروست درزبان فارسی دارد.


رَئوچَنگِه (درزبان آریایی)

رَئـــوچَ (به زبان فارسی باستان)

رُچ (به زبان پهلوی)

رُوز (به زبان فارسی)

روز (به زبان امروزی)

رو (لهجه تهران)

رئوچنگه در معنی به معنای روز خوانده میشده.

از کلمه ی رُچ کلماتی مانند:  

رُوچ (لهجه بلوچی)

رُوژ (لهجه کردی)

روُژ(لهجه کرمانشاه)

ژور(لهجه فرانسوی – به معنای روز)

جورنو (لهجه ایتالیایی- به معنای روز)

ودرزبان انگلیسی Day به معنی روز که یک کلمه ایرانی بوده به کار می رود.

تمام این کلمات در زبانهای دیگر از کلمه ی رُچ که یک کلمه ی ایرانی است گرفته شده.

 

جمعه چهارم آذر 1390به قلم: آذین ™